Hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật nguồn điện, lưới điện được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư xây dựng với mục tiêu ứng dụng CNTT vào công tác QLKT, giúp các Đơn vị vận hành an toàn, tối ưu, tăng hiệu suất và giảm chi phí.
Đồng thời, việc triển khai hệ thống phần mềm một cách thống nhất, xuyên suốt tạo điều kiện tổng hợp, báo cáo thuận lợi và dễ dàng giữa các cấp quản lý.


Đổi mật khẩu